STATUT
FUNDACJI UP-LIFE

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą Fundacja UP-LIFE, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez: Katarzynę Łuć i Adrianę Rybkę zwane dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Bartosza Postóła w kancelarii notarialnej w Łodzi,
przy ul. Piotrkowska 224/226 w dniu 12.09 2017.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
3. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu.
4. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.

§ 4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Ministrem sprawującym nadzór nad działalnością Fundacji jest minister właściwy ds. ochrony środowiska.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6
Celem Fundacji jest:
1) upowszechnianie i wspieranie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w szczególności poprzez:
a) poszerzanie świadomości na temat ekologii i stanu środowiska,
b) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, odpowiedzialnej konsumpcji, produkcji i zasad ochrony środowiska
w biznesie,
c) inspirowanie do prowadzenia proekologicznego stylu życia. Propagowanie idei „slow life” i „zero/no waste”,
d) zachęcanie do podejmowania działań na rzecz segregacji oraz zmniejszania ilości odpadów z gospodarstw domowych,
e) rozbudzanie zainteresowania ekologią w połączeniu z rozwojem poczucia piękna, wrażliwości estetycznej oraz myślenia projektowego poprzez działania plastyczne,
f) wdrażanie idei ekodesignu i pokazywanie powiązań pomiędzy ekologią
a designem oraz odpowiedzialnym stylem życia;
2) upowszechnianie i wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
3) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
4) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
5) wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,
6) ochrona i promocja zdrowia,
7) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
8) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
9) integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem,
10) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
11) działalność charytatywna,
12) integracja różnych środowisk, osób niepełnosprawnych, integracja międzypokoleniowa, w tym działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
13) aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem lub ubogich,
14) aktywizacja seniorów,
15) aktywizacja osób niepełnosprawnych,
16) integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
17) promocja wolontariatu,
18) wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w pkt 1- 17.

§ 7
1. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, w szczególności: dzieci, młodzieży, osób zagrożonych wykluczeniem
lub ubóstwem, niepełnosprawnych, seniorów.
2. Cele Fundacji mogą być realizowane, w miarę posiadanych przez Fundację środków, poprzez:
1) organizowanie warsztatów, szkoleń, konferencji, seminariów i innych form przekazywania wiedzy,
2) tworzenie miejsc pracy, staży, praktyk,
3) organizowanie czasu wolnego, w tym kółek zainteresowań,
4) organizowanie korepetycji i innych zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży,
5) organizowanie pikników, marszy, rajdów, wycieczek i innych imprez rekreacyjno-turystyczno-integracyjnych,
6) organizowanie imprez i zajęć kulturalnych, sportowych, korekcyjnych, usprawniających, językowych itp.,
7) tworzenie lub udział w sieciach kooperacyjnych, klastrach, partnerstwach
i konsorcjach w kraju i zagranicą,
8) organizowanie różnych form wypoczynku, w tym półkolonii, kolonii, obozów,
9) udzielanie podopiecznym potrzebnego wsparcia finansowego bądź rzeczowego (materialnego),
10) prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, także poprzez wydawanie książek, czasopism, broszur, wydawnictw specjalnych itp.,
11) prowadzenie bądź włączanie się w badania prowadzone przez różne podmioty,
12) prowadzenie działalności propagatorskiej i informacyjnej w zakresie służącym realizacji celów Fundacji,
13) przyznawanie stypendiów, nagród,
14) dożywianie,
15) pozyskiwanie i rozdawnictwo żywności,
16) organizowanie akcji społecznych i humanitarnych, w tym zbiórek żywności,
17) organizowanie zbiórek publicznych, loterii, aukcji,
18) sprzedaż przedmiotów darowizny,
19) organizację wolontariatu poprzez angażowanie lokalnej społeczności
w realizację celów Fundacji,
20) wspieranie organizacyjne, merytorycznie i finansowe inicjatyw obywatelskich oraz kampanii na rzecz zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska oraz odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji,
21) współpracę dla realizacji celów statutowych z mediami, władzami samorządowymi, rządowymi, związkami zawodowymi, firmami, inicjatywami obywatelskimi, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami oraz wolontariuszami w kraju i za granicą,
22) podejmowanie innych działań służących realizacji celów statutowych.
3. Realizując cele, Fundacja może prowadzić nieodpłatną lub odpłatną działalność pożytku publicznego.
4. W przypadku jednoczesnego prowadzenia przez Fundację działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego Zarząd podejmuje uchwałę określającą zakres każdej z nich i rachunkowo wyodrębnia te formy działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej
z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
5. Działalność odpłatna nie może pokrywać się z prowadzoną w tym samym czasie działalnością gospodarczą Fundacji.

§ 8

1. Fundacja dla osiągnięcia swoich celów może:
1) organizować (tworzyć) filie, zakłady, oddziały, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej, centra i kluby integracji społecznej, spółki, spółdzielnie socjalne oraz inne jednostki i podmioty prawem przewidziane,
2) przystępować do spółek i innych podmiotów.
2. Decyzję w sprawach, o których mowa w ust. 4 podejmuje w formie uchwały Zarząd Fundacji.

Majątek i dochody Fundacji

§ 9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 500 (pięćset) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych
w odrębnych przepisach wyłącznie jako dodatkową i służebną w stosunku
do prowadzonej przez Fundację działalności pożytku publicznego.
2. Decyzję co do rozpoczęcia przez Fundację prowadzenia działalności gospodarczej, jej zakresu zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), zmiany, zawieszenia bądź zakończenia podejmuje Zarząd w formie uchwały
i składa w tym zakresie odpowiednie wnioski do rejestru sądowego.
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w pełnym bądź ograniczonym zakresie zgodnie z następującymi kodami PKD:
1) PKD: 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
2) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
3) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem
do druku
4) PKD 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
5) PKD 14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
6) PKD 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
7) PKD 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
4. Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację, zmiana zakresu prowadzonej działalności gospodarczej przez Fundację bądź jej zawieszenie nie wymaga zmiany Statutu, chyba że zakres działalności gospodarczej jaką będzie miała prowadzić Fundacja nie będzie mieścił się
w zakresie, o którym mowa w ust. 3.
5. Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga rachunkowego wyodrębnienia tej formy działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i jej wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
6. Fundacja w ramach działalności gospodarczej nie może angażować wolontariuszy.

§ 11

1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1) darowizn, spadków, zapisów,
2) dotacji, subwencji, grantów,
3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4) dochodów z majątku Fundacji,
5) dochodów z działalności gospodarczej.
2. Fundacja nie dystrybuuje wypracowanego zysku pomiędzy Fundatorów lub jej pracowników. Wypracowany przez Fundację zysk przeznaczany jest na wzmacnianie potencjału Fundacji jako przedsiębiorstwa społecznego, tj. na realizację celów statutowych Fundacji, w tym realizację działalności pożytku publicznego prowadzonej przez Fundację na rzecz społeczności lokalnej, w której działa.
3. Fundacja nie przyjmuje i nie dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

§ 12

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte do realizacji celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia wymagane przepisami prawa oświadczenia składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie oaprzyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Władze Fundacji

§ 13

Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji (dalej: Zarząd).

Zarząd

§ 17

1. Zarząd Fundacji składa się z co najmniej 1 członka.
2. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy. Następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję powołują jednomyślną uchwałą pozostali członkowie.
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji, śmierci lub odwołania.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Zarządu i przez to pozbawienie go członkostwa w Zarządzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Zarządu.
5. Funkcję członka Zarządu można pełnić dożywotnio.
6. Zarząd Fundacji powołuje Prezesa i Wiceprezesa Zarządu.
7. W skład Zarządu mogą wchodzić Fundatorzy.

§ 18

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów, polityk i innych aktów wew Fundacji,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
f) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach jednogłośnie. Brane są pod uwagę wyłącznie głosy członków obecnych na posiedzeniu.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu, a uczestniczyć w posiedzeniu musi minimum dwóch członków Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
6. Zarząd działa na podstawie Regulaminu przyjętego przez Zarząd.

§ 19
1. Członkowie Zarządu mogą być przez Fundację zatrudnieni w ramach umowy
o pracę bądź jednej z umów cywilnoprawnych.
2. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji.

Sposób Reprezentacji

§ 20

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, może składać prezes lub wiceprezes samodzielnie.

Fundacja jako przedsiębiorstwo społeczne

§ 21

1. Fundacja co najmniej w okresie zakreślonym w umowie o udzielenie wsparcia
na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym deklaruje spełnianie łącznie warunków zakreślonych przez definicję przedsiębiorstwa społecznego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi bądź innymi właściwymi przepisami prawa, jeżeli takie przepisy wejdą w życie i będą Fundację obowiązywały.
2. W Fundacji obowiązują następujące zasady partycypacji pracowników:
1) Zarząd jest obowiązany co najmniej raz w roku, nie później niż w terminie
3 miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego, przeprowadzić spotkanie konsultacyjne dotyczące informacji o działalności i sytuacji ekonomicznej Fundacji oraz przewidywanych w tym zakresie kierunkach zmian z co najmniej jednym przedstawicielem osób zatrudnionych
w Fundacji;
2) przedstawiciel, o którym mowa w pkt. 1, nie może być członkiem Zarządu Fundacji i jest wybierany zwykłą większością głosów podczas zebrania,
w którym bierze udział co najmniej połowa osób zatrudnionych w Fundacji niebędących członkami jej Zarządu;
3) wnioski ze spotkania konsultacyjnego podlegają dyskusji na zebraniu Zarządu. Zarząd jest obowiązany przedstawić wszystkim osobom zatrudnionym w Fundacji pisemną informację o wykorzystaniu tych wniosków.
3. Szczegółowe warunki i tryb przekazywania informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 1, oraz przeprowadzania konsultacji z osobami zatrudnionymi w Fundacji nie będącymi członkami jej Zarządu określa regulamin przyjęty przez Zarząd.

Zmiana Statutu

§ 22

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim

Połączenie z inną fundacją

§ 23

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. Połączenie może nastąpić zarówno poprzez przejęcie, jak i poprzez zawiązanie nowej fundacji. W przypadku połączenia poprzez przejęcie Fundacja może być zarówno stroną przejmującą, jak i przejmowaną.

§ 24

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

Likwidacja Fundacji

§ 25

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. W sprawie likwidacji Fundacji organem właściwym jest Zarząd.

§ 26

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji
o zbliżonych celach.